2-Business center Elan Properties 20220817

Бизнис центар Елан Пропертис

Скопје, Македонија 

Адитив за водоотпорност на бетонот со – кристализаија Xypex Admix C1000 NF  Хидроизолација на темелни плочи подрумски ѕидови  и лифтовски јадра подземна гаража  од  објектот од 1,2,3  дела во бетон во 1100.0 м3  или вкупно употребено 3300,0 кг Admix C1000 NF.

Не го вееме секогаш нашето зелено, еколошко знаме, но „Xypex“ и неговото семејство кристализирани производи за хидроизолација на бетон секогаш имале „пријателски односи“ со нивното опкружување.

sustain-banner

Нашето присуство во над 90 земји подолго од 50 години, ни даде сеопфатно разбирање на еколошките стандарди и очекувањата. Продолжуваме да поддржуваме програми како „Меѓународната организација за стандардизација (ISO)“ и системите за оценување градби како „Лидерство во енергетскиот дизајн и дизајнот на животната средина (LEED)“, што го зајакнуваат квалитетот на производите, корпоративната одговорност и еколошките проблеми на денешницата. За„Xypex“, „Being There“и„Being Green“се постојани обврски.

Енергетската ефикасност, изборот на материјали, минимизирањето на влијанието врз локацијата и намалувањето на испарливите органски соединенија (VOCs) – овие се „зелените“ придобивки што нетоксичните производи „Xypex“ му ги даваат на градежниот свет и на потрагата по одржлива животна средина.

Намалување на материјал и работа

Производот „Xypex Crystalline Waterproofing“ може да се употреби како додаток на бетонот што ја елиминира работата потребна за нанесување на мембрани или премази, со што значително се намалуваат трошоците и материјалните барања.Рециклирање на бетон

Бетонот третиран за хидроизолација со производите за кристализација на „Xypex“ (премази, сува мешавина или додаток) се рециклира целосно, додека бетонот на кој се поставила мембрана не може да се рециклира.Трајно решение

За разлика од мембраните и останатите површински премази, производот „Xypex Crystalline Waterproofing“ не може да се дупне или оштети при насипување и неговиот квалитет не се влошува со тек на времето.

Испарливи органски соединенија (VOCs)

„Xypex Crystalline Waterproofing“ не содржи испарливи органски соединенија. Ова е позитивно во споредба со течните нанесени мембрани што содржат големи количества испарливи органски соединенија.Намалување на атмосферскиот јаглерод

Бидејќи производството на цемент придонесува значително кон создавањето на атмосферски јаглерод, од одлучувачка важност е да се најдат начини за намалување на потрошувачката на цемент. Големите количества летачка пепел и замената на згура при формулирањето на составот на бетонската мешавина станаа сè попопуларни. Мешавината за водоотпорност „Xypex Admix C-500“ е ефикасен производ за хидроизолација на бетонот со голема содржина летачка пепел и цементна згура. Ова овозможува да се употребуваат мешавини со висока стапка на замена.

Scroll to top