mongolia-01

ASAR Group LLC

Ulanbator

 • agriculture

  Хөдөө аж ахуй

  Зайпексын бараанууд нь бетоныг гидростатик даралтаас үүсэх усны нэвчилт болон химийн бодисын онц ноцтой дайралтаас хамгаалахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг – эдгээр асуудлууд нь ихэнхдээ хөдөө аж ахуйн бетонон барилга байгууламжын богино настай байдгийг шалтгаан нь байдаг. 

 • dams

  Далан ба Усжуулалт

  Бетонон далан болон усжуулалтын байгууламжын бүтцийн аюулгүй байдал нь ган төмөр бэхэлгээг өрөгшилөөс хамгаалахаас хамаарна. Ус нэвчилтээс хангалттай сайн хамгаалаагүй, цууралт, залгаас эвдрэх, химийн дайралт, шүлтийн агрегат урвал болон үрэлт зэрэг нь бетоныг муутадгадаг хүчин зүйлс юм. Богино хугацаанд нь энэ нь ус алдах, усны урсгал багасах болон төлөвлөөгүй засварын зардал гарахад хүргэдэг. 

 • industry

  Үйлдвэрлэлийн байгууламж

  Үйлдвэрлэлийн байгууламжууд байнга гидростатик даралт, сульфат, хлорид болон өөр идэвхит химийн бодистой орчинд байдаг. Зөв хамгаалалтгүй нөхцөлд, бетоны бүтэц нь удалгүй муудаж, өртөг бүхий засварын ажил шаардах болон хэрэглээний хугацаа багасахад хүрнэ. 

 • power

  Эрчим хүч ба Ус

  Өөрийн шинж чанараас болон бетонон эрчим хүч, усны байгууламжууд гидростатик даралт болон химийн бодисын дайралтад өртөх аюултай. Зөв хамгаалалтгүй нөхцөлд, бетоны бүтэц нь удалгүй муудаж, өртөг бүхий засварын ажил шаардах болон хэрэглээний хугацаа багасахад хүрнэ.

 • bridges

  Гүүрнүүд

  Бэхэлгээтэй бетонон гүүрнүүд байнга чийгэнд өртөж байдаг бөгөөд хлорын үүдэлтэй өгөршлийн аюулд байдаг. Зөв хамгаалалтгүй бол, гүүрний бүтцийн аюулгүй байдал нь удалгүй муудаж, өртөг өндөртэй засварын ажил шаардаж, хэрэглээний хугацаа багасдаг. 

 • marine

  Далайн байгууламж

  Бэхэлгээтэй бетонон далайн байгууламжууд нь байнга чийгэнд өртөж байдаг бөгөөд хлорын үүдэлтэй өгөршлийн аюулд байдаг. Зөв хамгаалалтгүй бол, далайн байгууламжийн бүтцийн аюулгүй байдал нь удалгүй муудаж, өртөг өндөртэй засварын ажил шаардаж, хэрэглээний хугацаа багасдаг.

 • water-treatment

  Ус цэвэршүүлэх станц

  Ус цэвэршүүлэх станцуудын бүтцийн аюулгүй байдал нь ган төмөр бэхэлгээг өгөршлөөс хамгаалахаас шууд хамаарна. Зайпекс нь улсын дэд бүтцийг ус үл нэвтрүүлэх болгож хамгаалах арвин туршлагатай бөгөөд ус цэвэршүүлэх станцуудад томоохон үүрэгтэй гэдэг нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн. 

 • foundations

  Ерөнхий барилгын фундамент

  Барилгын фундаментын бүтэц гүн ч бай, гүехэн ч бай, гидростатик даралт болон усны нөөц савтай холбоотой ус асгарах аюулд өртөх өндөр эрсдэлтэй. Зайпексын хоргүй талстжилтат технологи нь дэлхий даяар мянга мянган фундаментыг хамгаалдаг. 

 • wwtp

  Бохирын ус хураах, ариутгах төв

  Микробын үүдэлтэй өгөршил болон усны нэвчилт нь бохирын ус хураах, хаягдал ус ариутгах байгууламжуудад тохиолддог томоохон асуудлууд юм. Манай Зайпекс талстжилтат технологи нь сэргээсэн болон шинэ бохир ус хураах, ариутгах төвүүдэд ашиглагдаж байсан бөгөөд, онц ноцтой биохимийн нөхцөлд химийн дайралтаас хамгаалах, онц ноцтой гидростатик даралтанд тэсвэртэйгээрээ шилдэг гэдэг нь тодорсон байна. 

 • tunnels

  Хонгил

  Байршил болон цаад шинж чанараасаа хамааран хонгилууд гидростатик даралт болон усны нөөц савтай холбоотой ус асгарах аюулд өртөх өндөр эрсдэлтэй. Зайпекс нь хонгилыг ус нэвчилтээс хамгаалсан арвин туршлагатай. 

Scroll to top