xypex სასტუმრო Castello Mare & Wellness Resort

სასტუმრო Castello Mare & Wellness Resort

შავი ზღვა, ციხისძირი

ჩვენი ამოცანა იყო, სასტუმროს მიწისქვეშა ავტოფარეხის ბეტონის კედლებიდან გამოჟონილი გრუნტის წყლის გაჩერება. ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები ჩატარდა წყლის უარყოფითი წნევის პირობებში. გამოყენებული მასალები - Xypex Concentrate და Xypex Patch'n Plug .

50 წელზე მეტი ხნის წინ, ბრწყინვალე გამომგონებლობითი ნიჭის დემონსტრირების გზით, Xypex-ის ქიმიური კორპორაციის (Xypex Chemical Corporation) ქიმიკოსთა ჯგუფმა შეიმუშავა ტექნოლოგია, რომელიც შეცვლის ბეტონის დაცვის გზებს აბეზარი სითხეების შეტევისაგან.
tech-banner
Xypex-ის კრისტალური ტექნოლოგიის შემუშავების ძირითადი საფუძველი იყო ბეტონის ქიმიური და ფიზიკური შემცველობის საფუძვლიანი გაგება. ბეტონი არის ფოროვანი. მისი გვირაბის მსგავსი კაპილარები მისი მასის ბუნებრივი ნაწილია და საშუალებას იძლევა გაატაროს წყალი და სხვა სითხეები. Xypex-ის მკვლევარებმა დაადგინეს ქიმიური დამუშავების შესაძლებლობა, რომელიც შეავსებს ამ კაპილარებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული წყლისა და სხვა სითხეების შეღწევა ნებისმიერი მიმართულებიდან. დიფუზიის საშუალებით, ქიმიურად აქტიური ქიმიკატები Xypex-ის პროდუქტებში იყენებენ წყალს, როგორც გადამყვან საშუალებას, ბეტონის კაპილარებში შესაღწევად და გასასვლელად. ეს პროცესი აჩქარებს ქიმიურ რეაქციას Xypex-ს, ტენიანობასა და ცემენტის ჰიდრატაციის შემცველ პროდუქტებს შორის, და ამით ქმნის ახალ არახსნად კრისტალურ სტრუქტურას. ეს ინტეგრალური სტრუქტურა ავსებს კაპილარულ ტრაქტებს და ამით ბეტონს წყალგაუმტარს ხდის.

ის ფაქტი, რომ Xypex-ის კრისტალური ტექნოლოგია ახლა არის კონკრეტიზირებული და გამოიყენება ათასობით მრავალფეროვან ჰიდროსაიზოლაციო პროექტებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, წარმოადგენს ორიგინალური კონცეფციის მტკიცებულებას. კრისტალური ჰიდროსაიზოლაციო ტექნოლოგია იყო იდეა, რომელიც განვითარდა იმიტომ, რომ Xypex-ის ქიმიკოსებმა დასვეს შეკითხვა იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენდა სინამდვილეში ბეტონი და იპოვეს მისი გაუმჯობესების გზა. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ ტრადიციას.
  • Xypex კრისტალიზაციის ტექნოლოგიის რაობა

    Xypex კრისტალიზაციის ტექნოლოგიის განვითარების საფუძველი გახლდათ ბეტონის ქიმიური და ფიზიკური კოსმეტიკის სრული გაგება. ბეტონი ფოროვანია. მისი ფორები მისი ბუნებრივი შემადგენელი ნაწილია და ატარებენ წყალსა და სხვა სითხეებს. Xypex კომპანიის მკვლევარები დასაშვებად მიიჩნევენ ქიმიურ დამუშავებას, რომელიც ამოავსებს ამ ფორებს, რაც ხელს შეუშლის წყლისა და სხვა სითხეების შეღწევადობას ნებისმიერი მიმართულებიდან. ეს შემადგენელი სტრუქტურა ავსებს ამ ფორებს და წარმოქმნის წყალგაუმტარ ზედაპირს.
    2
  • Xypex კრისტალიზაციის ტექნოლოგიის მულტიპლიკაცია

    ის, თუ როგორ მუშაობს Xypex კრისტალიზაციის ტექნოლოგია წყალგაუტარობისა და ბეტონის დაცვის თვალსაზრისით, განაგრძობს მსოფლიო მასშტაბით ბეტონის სპეციფიკატორთა და კონტრაქტორთა ინტერესის გაზრდას და აღფრთოვანებას. ერთი ფორის გადიდებული გამოსახულების მაგალითზე, ანიმაციაში ნაჩვენებია, თუ როგორ აღწევს Xypex ბეტონში და წარმოქმნის უხსნადი კრისტალების მასას და ბეტონის მყარ სტრუქტურას, რომელიც მუდმივად წყალგაუტარია ექსტრემალური ჰიდროსტატიკური წნევის ზემოქმედების დროსაც კი.
    3
Scroll to top